Stoltz-V-2-HR.jpg
V-2

V-2: V bow stop, fits 2 inch bracket, 1/2 inch hole


Stoltz-V-2-HR-HR.jpg (674K)